Jelentkezés HKOSZ tagnak

Alapszabály rendelkezései a tagság létesítéséről:

V.

A tagság

Az egyesület tagja a rendes tag és a pártoló tag. Az egyesület tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A jogi személy tag az egyesületben képviselője útján vesz részt.Az egyesület tagjának – kivéve az egyetemet képviselő természetes személyt és pártoló tago(t)kat- rendelkeznie kell humánkinezológusi egyetemi szintű képesítéssel. A rendes tagság további feltétele az tagfelvételi döntése, amely szerint a rendes tag megfelel a humánkineziológusi szakmai alapvető feltételeinek.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az
alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. A pártoló tagság akként keletkezik, hogy az Elnökség egyszerű többséggel felkéri a pártoló tagság jelöltjét, hogy az Egyesülethez pártoló tagként csatlakozzon. A tagság ebben az esetben a pártoló tag jelöltjének elfogadó nyilatkozatával keletkezik, ami kiterjed arra, hogy a pártoló tag az egyesület céljaival egyetért.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

1.      A tagsági jogviszony
megszűnik:

 1. A tag kilépésével.
 2. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 3. A tag kizárásával.

2.      A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3.      Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8  napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII.

A tagok jogai

1. Az egyesület rendes tagja jogosult:

 1. az egyesület tevékenységében részt venni
 2. az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
 3. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 4. az egyesület irataiba betekintetni
 5. arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

  A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

2.Az egyesület pártoló tagja jogosult:

 1. az egyesület tevékenységében részt venni
 2. az egyesület szolgáltatásait részlegesen- a közgyűlés határozatai alapján-igénybe venni
 3. az egyesület elveit, célkitűzéseit támogatni, segíteni

IX.

A tagok kötelezettségei

1.      Az egyesület tagja:

 1. nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
 2. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
 3. Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
 4. Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

IV.

Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege rendes tag esetén évente 15000,- Ft, Pártoló tag esetén évente  8000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 A belépési nyilatkozatot a hkosz@hkosz.hu e-mail címre szükséges aláírva visszaküldeni.